ข่าวราชการสำนักงานเทศบาลตำบลอุบล ว่าด้วยเรื่องเทศบาลตำบลอุบลจะได้ทำการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ข่าวราชการสำนักงานเทศบาลตำบลอุบล ว่าด้วยเรื่องเทศบาลตำบลอุบลจะได้ทำการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายการดังต่อไปนี้ ๑.โครงการถมสระน้ำศรีวนาไล ๒.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองปลาปาก ๓.โครงการอื่นๆ ที่ชุมชนเทศบาลตำบลอุบลต้องการ ตามรายละเอียดที่ได้แนบมาด้วย