รับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปี ๒๕๕๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปี ๒๕๕๗ ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล กองการศึกษา เทศบาลตำบลอุบล ได้กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ