ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอุบล -ประกาศเทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ ๑๑๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ -ประกาศเทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ ๑๑๗ / ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอุบล จังหวัดอุบลราชธานี อันจะต้องเสียภาษี โรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ที่ยื่นต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ -ประกาศเทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ ๑๑๘ / ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ -ประกาศเทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ ๑๑๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วย