ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลอุบล

ด้วยเทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ได้กำหนดโครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้นในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ.ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล เทศบาลตำบลอุบลจึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประเพณีดังกล่าว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป