ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ประจำปี 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ประจำปี 2557 ของเทศบาลตำบลอุบล ด้วยกองคลังจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลอุบล ได้ยื่นกำหนดการเพื่อแสดงรายการเสียภาษี ประจำปี 2557 รายละเอียดตามข้อมูลที่แนบมา