ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บัดนี้งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลอุบลได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สามารถติดต่อสอบถามรายชื่อดังกล่าวฯ ได้ในวันและเวลาราชการ ต่อไป