บันทึกรายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยแรก

บันทึกรายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมพาภันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล