งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลอุบล

ด้วยเทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ได้กำหนดโครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ.ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล เทศบาลตำบลอุบลจึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประเพณีดังกล่าว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป