ประกาศเทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ 65 - 68 / 2559 (กองคลัง)

- ประกาศเทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ 65 / 2559 เรื่อง กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ เสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2560 - ประกาศเทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ 66 / 2559 เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอุบล จังหวัดอุบลราชธานี อันจะต้องเสียภาษี โรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2560 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ที่ยื่นต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ - ประกาศเทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ 67 / 2559 เรื่อง กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560 - ประกาศเทศบาลตำบลอุบล ฉบับที่ 68 / 2559 เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วย