ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงเสริมผิวจราจร คสล. ซอยสุขสมบูรณ์ดี

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงเสริมผิวจราจร คสล.ซอยสุขสมบูรณ์ดี หมู่ที่ 18 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตามเอกสารดังนี้