การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลอุบล

ด้วยเทศบาลตำบลอุบล   อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  จะประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก         จำนวน  อัตรา