การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลอุบล

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลอุบล เพื่อให้บริการสาธารณะ บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนภายในกรอบอำนาจ หน้าที่ของเทศบาลตำบลอุบลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี