โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559

ด้วยเทศบาลตำบลอุบล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559 ในเขตเทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 20 มิถุนายน 2559 โดยการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย การสำรวจและประเมินค่าความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และแจกทรายเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายต่อไป