ข่าวประชาสัมพันธ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลอุบล

ด้วยสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลอุบล ได้ขอเชิญชวนให้ประชาชนที่เดือดร้อน เรื่องเงินทอง มาใช้บริการในช่วงเปิดภาคเรียนของนักเรียน นิสิตและนักศึกษา ซึ่งสถานธนานุบาลฯ ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ตามอัตราดังนี้ - จำนำเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สตางค์ต่อเดือน - จำนำเงินต้นเกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือนทรัพย์สินที่นำมาจำนำได้แก่ ทองคำ นาก เงิน นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เครื่องมือช่างและอื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลอุบล (ด้านหลัง บขส. จังหวัดอุบลราชธานี) ถนนสุขาพัฒนา ต.ขามใหญ่อ.เมือง จ.อุบลราชธานี หรือโทร.045-355170 เทศบาลตำบลอุบล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ ได้รับทราบต่อไป