โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559

ด้วยเทศบาลตำบลอุบล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559 เขตเทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 25 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข,แมว,ลิง ชะนี ฯลฯ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและให้มีภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า