ประเภทข่าว news ทั้งหมด

มีทั้งหมด จำนวน 30 ข่าว


ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอุบล

last up date 2021-09-16

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอุบล ..

4

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

last up date 2021-09-16

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ..

4

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลอุบล

last up date 2021-08-05

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลอุบล ..

83

คำสั่งเทศบาลตำบลอุบล ที่ ๔๒๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

last up date 2021-07-27

คำสั่งเทศบาลตำบลอุบล ที่ ๔๒๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ..

82

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

last up date 2021-07-15

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ..

66

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงทะเบียนเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

last up date 2021-07-15

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงทะเบียนเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ..

63

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

last up date 2021-07-12

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ..

81

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานนักบริหารและสายปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

last up date 2021-06-24

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานนักบริหารและสายปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ..

121

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ปรับปรุงครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔

last up date 2021-06-24

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ปรับปรุงครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ..

50

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

last up date 2021-06-23

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ..

60

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ถอดถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

last up date 2021-06-04

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ถอดถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ..

77

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

last up date 2021-05-31

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ..

92

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงทะเบียนเดือน เมษายน ๒๕๖๔

last up date 2021-05-17

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงทะเบียนเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ..

72

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายใน เทศบาลตำบลอุบล

last up date 2021-05-05

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายใน เทศบาลตำบลอุบล ..

120

ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีวนาไล เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย ระดับอนุบาล ๑ - ๓ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

last up date 2021-05-03

ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีวนาไล เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย ระดับอนุบาล ๑ - ๓ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ..

105

ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีวนาไล เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่เพื่อเข้ารับการมอบตัว ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔

last up date 2021-04-21

ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีวนาไล เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่เพื่อเข้ารับการมอบตัว ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ ..

79

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

last up date 2021-04-19

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ..

120

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

last up date 2021-04-16

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ..

60

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลอุบล ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

last up date 2021-03-20

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลอุบล ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ..

216

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)

last up date 2021-03-20

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ..

201

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ

last up date 2021-03-02

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ ..

198

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

last up date 2021-02-16

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ..

243

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

last up date 2021-02-15

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ..

220

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานนักบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง และเรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)(ปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

last up date 2021-02-11

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานนักบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง และเรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)(ปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ..

130

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

last up date 2021-01-26

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ..

140

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

last up date 2021-01-22

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ..

121

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ให้เช่าที่ดิน เนื้อที่ ๑ งาน ๖๖ ตารางวา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

last up date 2021-01-22

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ให้เช่าที่ดิน เนื้อที่ ๑ งาน ๖๖ ตารางวา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ..

145

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน (ชาย) “หนองหอยคัพ” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (กีฬาต้านยาเสพติด

last up date 2021-01-20

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน (ชาย) “หนองหอยคัพ” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (กีฬาต้านยาเสพติด ..

122

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “หนองหอยคัพ” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (กีฬาต้านยาเสพติด)

last up date 2021-01-20

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “หนองหอยคัพ” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (กีฬาต้านยาเสพติด) ..

109

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

last up date 2021-01-20

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ..

110


PAGE 1 / 10 Next >