ประเภทข่าว news ทั้งหมด

มีทั้งหมด จำนวน 30 ข่าว


ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลอุบล ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

last up date 2021-03-20

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลอุบล ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ..

37

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)

last up date 2021-03-20

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ..

29

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ

last up date 2021-03-02

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ ..

57

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

last up date 2021-02-16

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ..

81

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

last up date 2021-02-15

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ..

68

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานนักบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง และเรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)(ปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

last up date 2021-02-11

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานนักบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง และเรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)(ปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ..

63

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

last up date 2021-01-26

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ..

86

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

last up date 2021-01-22

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ..

65

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ให้เช่าที่ดิน เนื้อที่ ๑ งาน ๖๖ ตารางวา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

last up date 2021-01-22

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ให้เช่าที่ดิน เนื้อที่ ๑ งาน ๖๖ ตารางวา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ..

58

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน (ชาย) “หนองหอยคัพ” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (กีฬาต้านยาเสพติด

last up date 2021-01-20

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน (ชาย) “หนองหอยคัพ” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (กีฬาต้านยาเสพติด ..

64

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “หนองหอยคัพ” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (กีฬาต้านยาเสพติด)

last up date 2021-01-20

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “หนองหอยคัพ” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (กีฬาต้านยาเสพติด) ..

60

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

last up date 2021-01-20

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ..

57

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

last up date 2021-01-19

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ..

43

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ให้เช่าอาคารแสดงสิ้นค้า ถนนสุขาพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

last up date 2021-01-15

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ให้เช่าอาคารแสดงสิ้นค้า ถนนสุขาพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ..

52

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓

last up date 2021-01-09

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ..

67

ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในคราวประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

last up date 2020-12-29

ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในคราวประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ..

93

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและรายงานผลการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

last up date 2020-12-29

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและรายงานผลการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ..

63

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

last up date 2020-12-29

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ..

57

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

last up date 2020-12-03

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ..

133

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ในเขตเทศบาลตำบลอุบล

last up date 2020-11-23

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ในเขตเทศบาลตำบลอุบล ..

113

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

last up date 2020-11-17

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ..

221

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงทะเบียนเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

last up date 2020-11-04

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงทะเบียนเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ..

126

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

last up date 2020-11-04

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ..

137

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อดำเนินการตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

last up date 2020-10-19

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อดำเนินการตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ..

102

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

last up date 2020-10-19

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ..

104

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราธานี จังหวัดอุบลราชธานี

last up date 2020-10-12

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราธานี จังหวัดอุบลราชธานี ..

106

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

last up date 2020-10-09

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ..

102

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

last up date 2020-10-09

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ..

85

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

last up date 2020-10-06

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ..

102

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

last up date 2020-10-05

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ..

101


PAGE 1 / 9 Next >